Notifikasi
Tidak ada notifikasi baru.
Penelusuran Trending (7 hari terakhir)

Download SK Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022

download SK Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021

 

download SK Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021

 

KOP MADRASAH

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH ........................................................

Nomor : .................................../2022

 

TENTANG

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

 

KEPALA MADRASAH

IBTIDAIYAH/TSANAWIYAH/ALIYAH ...............................

 Menimbang :Bahwa  dalam rangka melaksanakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2015 maka dipandang perlu menetapkan Kriteria Kelulusan peserta didik yang ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 4496).

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 Tahun 2020 tentang POS Ujian Madrasah Tahun 2021.

6.Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2021 tentang Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas di Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid19.

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Madrasah .............. tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2020/2021 .

Pertama : Kriteria Kelulusan Peserta Didik Madrasah .............................  Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

Kedua:Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan  di : Lampung

Pada Tanggal  : ............................. 2021

Kepala Madrasah

 

.......................................................

NIP. –

Lampiran 1 SK Nomor...................................

Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Madrasah .........  Tahun Pelajaran 2020/2021

 

 

Peserta didik Tahun Pelajaran 2020/2021 dinyatakan lulus dari Madrasah ............... apabila memenuhi kriteri-kriteria sebagai berikut:

1.   Memiliki nilai raport yang lengkap dari kelas VII hingga kelas IX atau Nilai Raport Semester 1 s/d Semester 5 dan semester 6 jika ada.

2.   Memiliki nilai ujian untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan baik secara tulis  maupun praktik.

3.   Lulus Ujian Madrasah setiap mata pelajaran memiliki nilai minimal sebagai berikut:

  

NO

MATA PELAJARAN

NILAI

1

Pendidikan Agama Islam

 

 

a.    Al-Qur'an Hadits

 

 

b.   Aqidah Akhlaq

 

 

c.    Fiqih

 

 

d.   Sejarah Kebudayaan Islam

 

2

PKn

 

3

Bahasa dan Sastra Indonesia

 

4

Bahasa Arab

 

5

Bahasa Inggris

 

6

Matematika

 

7

IPA

 

8

IPS

 

9

Seni Budaya

 

10

Penjaskes

 

11

TIK

 

12

Muatan Lokal

 

 

4.Nilai rata-rata kepribadian (kelakuan, kerajinan, dan kerapian)  pada semester genap kelas IX minimal B (baik).

5.Kehadiran peserta didik di Madrasah pada semester gasal dan semester genap 

kelas IX minimal 90% dari jumlah hari efektif.

6.Proses penentuan kriteria kelulusan dan/atau kelulusan berdasarkan hasil rapat bersama 

antara Kepala Madrasah, dewan guru, guru mata pelajaran/muatan lokal, wali kelas,

dan guru Bimbingan Konseling.

7. Nilai Madrasah diperoleh dari gabungan:

a)     Rata-rata nilai rapor semester I-V dengan bobot 70%

b)    Nilai Ujian Madrasah dengan bobot 30% (Opsional)

c)     Nilai Akhir Madrasah diperoleh dari Nilai Raport semester 1-5 dan semester 6 jika ada.

 

 

Ditetapkan  di : Lampung

                                                                                    Pada Tanggal  : ............................ 2021

 

Mengetahui,

Kasi Pendma Kemenag Kab. .............                        Kepala Madrasah

 

 

 

 

...............................................................                     .....................................

NIP. ...                                                                         NIP. ......

Untuk File lengkap word nya silahkan bapak ibu dowload disini

administrasi ujian